User login

Apie projektą


Projektas „Kompleksinio visuomenės informavimo apie aplinką centro sukūrimas ir diegimas“ 
 
 

Projekto tikslas - panaudojant modernias technologijas ir skirtingus media kanalus, sukurti kompleksinį visuomenės informavimo apie aplinką centrą (KIAC), formuojantį atsakingą ir rūpestingą visuomenės požiūrį į gamtą, ir skatinantį visuomenę  aktyviau dalyvauti priimant sprendimus, kuriais siekiama gerinti aplinką. Šis tikslas bus pasiektas kompleksiškai įgyvendinant projekto uždavinius, kurie, sukūrus techninę bazę, ekologinių situacijų mokomuosius simuliatorius, surinkus aktualią informaciją, parengus TV laidų ir mokymų ciklus,  apklausas, diskusijas, internetinį portalą, leidinius bei kt. padės laiku, tikslingai ir efektyviai teikti visuomenei išsamią ir aktualią informaciją apie aplinką (TV, mobilios ir el. naujienos, naujausios technologijos, problemos bei jų sprendimo būdai, ir pan.), bei ugdys sąmoningą ir suinteresuotą visuomenę skatindami įvairių tikslinių grupių bendradarbiavimą rūpinantis aplinka (apklausos, diskusijos, reportažai, apsikeitimas informacija, simuliacijos ir kt.). Projekte kuriamas kompleksinio informavimo apie aplinką centras orientuotas į šias pagrindines tikslines grupes: valstybės ir savivaldos institucijos (ministerijos, savivaldybės ir kt.);  verslo bendruomenė; plačioji visuomenė ir NVO, atskirai išskiriant vaikus ir jaunimą (moksleiviai ir studentai).
Kompleksinis informavimo apie aplinką centras (KIAC) sudarytas taip, kad aplinkosauginis švietimas būtų vykdomas visais lygiais per skirtingoms tikslinėms grupėms efektyviausiai komunikuojančius media kanalus (įtraukiant ir visiškai šiai sričiai Lietuvos rinkoje naujus sprendimus: simuliatorius, komiksai, mobiliosios naujienos). KIAC sudarytas iš:

 • Naujas informavimo apie aplinką TV laidų ciklas
 • Internetinis ir mobilusis interaktyvus portalas:
 • Dinaminis matematinis ekologinių situacijų mokomasis simuliatorius
 • Daugiaformatė multimedia duomenų bazė
 • Mobiliųjų ir internetinių akcijų organizavimo ir valdymo sistema
 • Elektroninis leidinys
 • Komiksai 
 • Distancinių mokymų modulis
 • Informacinis leidinys

Projektas įgyvendina BPD 1 prioriteto "Socialinės ir ekonomikos infrastruktūros plėtra" 1.3 priemonės "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" tikslą - užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, siekti išvengti ūkinės ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtą.
 
Projekto uždaviniai:  
Siekiant kuo plačiau ir intensyviau skleisti informaciją naudojant patrauklias ir skatinančias pilietinę iniciatyvą priemones reikalinga  įgyvendinti šiuos projekto uždavinius:

 • Parengti informavimo apie aplinką TV laidų ciklą
 • Sukurti daugiafunkcinį interaktyvų internetinį ir mobilųjį portalą
 • Sukurti ir įdiegti visuomenei prieinamą ekologinių situacijų mokomąjį simuliatorių
 • Parengti daugiaformatę duomenų bazę
 • Sukurti ir įdiegti mobiliųjų ir internetinių akcijų organizavimo ir valdymo sistemą
 • Parengti ir išplatinti elektroninius biuletenius
 • Parengti ir išplatinti mokomuosius komiksus
 • Įdiegti distancinių mokymų sistemą su parengta mokymų programa
 • Parengti ir išplatinti informacinį leidinį

 
Būsimi projekto pasiekimai:  

 • sukurtos ir nacionalinės televizijos kanalu parodytos 9 informavimo apie aplinką TV laidos po 30 min. (parengti reportažai, apklausos, žaidimai, kt.), laidų archyvas patalpintas internete
 • sukurtame naujame internetiniame portale pateikta aktuali eko informacija, ekologinių technologijų naujienos, ekologiškų medžiagų rekomendacijos, aplinkos problemos, jų analizė, sprendimai, virtualios bendruomenės forumai ir diskusijos, naujienų prenumerata, mokomieji komiksai ir kt.
 • svetainė pristatyta TV laidoje
 • nupirkta ekologinio simuliatoriaus sistemos branduolio platformos bazė
 • sukurtas ekologinių situacijų mokomojo simuliatoriaus modelis
 • simuliatorius pristatytas plačiajai visuomenei ir specialistams
 • sukurta specializuota į aplinkosaugą orientuota duomenų bazė pasiekiama internetu ir mobiliaisiais su kompleksinėmis paieškos sistemomis ir informacijos klasifikatoriais
 • sukurta ir portale įdiegta apklausų organizavimo sistema
 • surengtos 24 mobiliosios ir internetinės apklausos
 • atlikta apklausų duomenų analizė
 • apklausų rezultatai pateikti valdžios ir savivaldos institucijoms, NVO, kitoms suinteresuotoms grupėms
 • sukurtas įrankis leidžiantis pasiekti informaciją mobiliųjų telefonų pagalba
 • išplatinta apie 400 000 mobiliųjų žinučių ekologine tematika tikslinėms grupėms
 • parengta ir tikslinėms grupėms išplatinta 12 el. biuletenių, kur pateikiamos aktualios naujienos, eko problemos ir sprendimai, statistinė informacija, šviečiamieji komiksai
 • sukurti komiksų personažai formuojantys tikslinės grupės elgesio normas
 • kas mėnesį parengiama ir išplatinama nauja komiksų serija el. ir mobiliame formate (planuojamos serijų temos: atliekų rūšiavimas, gamtinių išteklių taupymas, taršos mažinimas

 
Laukiami projekto rezultatai:

 • padidėjęs visuomenės sąmoningumas, aktyvus dalyvavimas ir tarpusavio bendradarbiavimas;
 • aktyvi visuomenė;
 • pagerėjęs visuomenės informatyvuumas;
 • e-paslaugų visuomenei plėtra NES:
 • 50 000 šalies gyventojų sudalyvaus ekologinių strategijų aptarime
 • svetainę per metus aplankys 230 000 lankytojų
 • TV laidas pamatys apie 400 000 TV žiūrovų, kuriems bus pristatytos aktualios aplinkosauginės temos
 • bus atlikta 300 verslo prognozių ir rizikų vertinimo, 2000 žaidybinių, 500 tiriamųjų ekologinių situacijų  simuliacijų
 • bendruomenės ir specialistai pradės naudotis technologiškai ir kokybiškai nauju sprendimų priėmimą palengvinančiu įrankiu
 • DB sukaupta 500 straipsnių, 24 apklausos su rezultatų analize
 • 400 000 Lietuvos gyventojų gaus mobiliąsias žinutes informuojančias apie eko aktualijas
 • 12 el. biuletenių išplatinta 4000 prenumeratorių
 • 25 000 moksleivių ir studentų peržiūrės elektroninius ir mobiliuosius komiksus,
 • 10 000 vartotojų pasieks spausdinti komiksai ir informacinis leidinys
 • 200 vartotojų išklausys distancinius mokymus
Sprendimas: http://www.patikimi.lt